Ogłoszenie o pracę - Kierownik Działu Sztuki

Łódź, dn. 12.07.2013 r.
Muzeum Miasta Łodzi
z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko
Kierownik Działu Sztuki


Wymiar czasu pracy: 1 etat
Data publikacji ogłoszenia: 12.07.2013 roku
Termin składania ofert: do 6.09.2013 roku

Warunki pracy na stanowisku:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadała za politykę, strategię programową i finansową Działu, która będzie wynikać ze strategii Muzeum. W szczególności odpowiada za:


Wymagania niezbędne:


Wymagania dodatkowe:


W odpowiedzi na ogłoszenie kandydaci proszeni są o przedłożenie następujących dokumentów:
list motywacyjny;

  1. życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
  2. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie oraz  znajomość języka obcego;
  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
  6. do CV i listu motywacyjnego prosimy dołączyć swoją wizję programu merytorycznego i strategię rozwoju działań Działu Sztuki MMŁ. Wizja ta stanowić będzie najważniejsze kryterium wyboru.


Ogłoszenie jest aktualne: od dnia 12.07.2013 do 6.09.2013 roku.

Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko Kierownika Działu Sztuki” osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42/2549013.
Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego Muzeum Miasta Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kadrach Muzeum przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonać odbioru swoich dokumentów. Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Dokumenty zgromadzone w procesie naboru przechowywane są w Kadrach Muzeum. Na wniosek odrzuconego kandydata dokumenty mogą zostać zwrócone osobie zainteresowanej.

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko
Sprzątaczka

Drukuj Share on FaceBook