Muzeum dziś

Muzeum Miasta Łodzi jest placówką interdyscyplinarną, kolekcjonującą obiekty zabytkowe z wielu dziedzin życia społecznego, historii, kultury i sztuki miasta oraz księgozbiór fachowy, ze szczególnie wartościowym zbiorem druków związanych z Łodzią. Dotychczasowa działalność programowa pokazuje, że zarówno wystawy historyczne, a zwłaszcza te z zakresu sztuki,  jak i wydarzenia artystyczne, które wychodzą poza zasięg lokalny powodują, że Muzeum jest postrzegane jako placówka otwarta, która cały czas wychodzi na przeciw oczekiwaniom społecznym i zabiega o swoich sympatyków. Odtworzone zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem wnętrza pałacowe z częściowo zachowanym wyposażeniem i wystrojem pełnią rolę ekspozycyjną i użytkową (np. sala koncertowa). Oprócz tego efektem codziennej pracy zespołu muzeum są wystawy, wydawnictwa, przeprowadzone prace konserwatorskie oraz pozyskane, zinwentaryzowane i opracowane obiekty powiększające muzealne kolekcje.

Głównym celem na najbliższe lata jest realizacja programu zagospodarowania obiektu oraz jego dalsza rewitalizacja (rekonstrukcja oranżerii, tzw. ogrodu zimowego pełnego egzotycznej roślinności, mieszczącej się pierwotnie na piętrze Pałacu), a także pozyskanie nowych pamiątek po znanych osobistościach i tym samym uzupełnienie Panteonu Wielkich Łodzian.

Muzeum propaguje wartości kulturalne, artystyczne i estetyczne, kształtuje wrażliwość poznawczą informując o gromadzonych zbiorach i umożliwiając kontakt z nimi. W ramach programu edukacyjnego pracownicy Muzeum prowadzą zajęcia na bazie wystaw, wykorzystując nie tylko walory ekspozycji, ale i najciekawszych obiektów. Istotą programu jest zarówno przekazywanie wiedzy o historii Łodzi w różnych jej aspektach, jak również kształtowanie zainteresowania przeszłością i tradycją wielokulturowego miasta oraz uczenie tolerancji wobec odmienności i różnic wyznaniowych.

W ramach programu edukacyjnego stworzona została oferta dla najmłodszych, dostosowująca tematy i metody do wieku dzieci. Proponowane zajęcia pozwalają na przekazanie wiedzy i kształtowanie zdolności, pobudzają rozwój emocjonalny, ciekawość i zainteresowania dzieci.

 

_mg_2350_mg_2408_mg_2497_mg_2644
_mg_2995

 

Statut Muzeum Miasta Łodzi

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Muzeum Miasta Łodzi zwane dalej „Muzeum” działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.); 2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.);
 2. postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 3.

Siedzibą Muzeum jest Miasto Łódź.

§ 4.

 1. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Łódź.
 2. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni Prezydent Miasta Łodzi.

§ 5.

Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem KS.V.0111/a/RIK/ 27/94 prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

II. Cele i zadania Muzeum

§ 6.

 1. Muzeum jest instytucją kultury, do której zadań należy: gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie zabytków z zakresu sztuki, historii, kultury, numizmatyki, ikonografii i przedmiotów kultury materialnej dotyczących różnych okresów rozwoju Miasta Łodzi.
 2. Muzeum prowadzi także działania o charakterze naukowo-badawczym i kulturalno-oświatowym.

§ 7.

 1. Zakres działania Muzeum obejmuje w szczególności:

2. W celu realizacji tych zadań i zgodnie z profilem swych zbiorów i działalności Muzeum współdziała i współpracuje z odpowiednimi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, związkami twórczymi i fundacjami o podobnych celach w kraju i poza granicami kraju.

III. Organizacja Muzeum

§ 8.

 1. W Muzeum funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

2. W skład Muzeum wchodzą następujące oddziały:

§ 9.

Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Łodzi oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

IV. Organy zarządzające

§ 10.

 1. Organem zarządzającym Muzeum jest dyrektor, który kieruje całokształtem działalności Muzeum, zarządza mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny oraz reprezentuje Muzeum na zewnątrz.
 2. Dyrektora Muzeum powołuje Prezydent Miasta Łodzi w drodze konkursu.
 3. Prezydent Miasta Łodzi odwołuje dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 4. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy zastępcy dyrektora ds. programowo-merytorycznych i zastępcy dyrektora ds. administracyjno-organizacyjnych.
 5. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Łodzi, na wniosek dyrektora Muzeum.

V. Rada Muzeum

§ 11.

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, zwana dalej „Radą”, której członków w liczbie 8 osób powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Łodzi spośród kandydatów wskazanych zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy o muzeach.
 2. Rada uchwala regulamin określający szczegółowy tryb pracy Rady.
 3. Rada działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

VI. Gospodarka finansowa Muzeum

§ 12.

 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Sprawozdanie finansowe zatwierdza dyrektor wydziału Urzędu Miasta Łodzi właściwego do spraw kultury.

§ 13.

 1. Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
 2. Przychodami Muzeum są:

§ 14.

 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym z jego działalnością statutową.
 2. Środki uzyskane z tej działalności mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności podstawowej.

VII. Postanowienia końcowe

§ 15.

 1. Przekształcenia, połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Rada Miejska w Łodzi na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
 3. Każda zmiana w statucie podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

Drukuj Share on FaceBook